sobota, 19 września 2015

Jak to rośnie?

Zbuduj makietę uprawy warzyw. Pokaż swoim dzieciom, która część warzywa rośnie nad, a która pod ziemią. Przygotuj skrzynkę z tektury i brązowego papieru - możesz również pomalować papier A4. Pobierz zestaw warzyw (warzywa dolna część, warzywa górna część), który zawiera marchew, pietruszkę i ziemniaki. Wydrukuj, wytnij przyklej do brystolu. Daj dzieciom do pokolorowania. Połącz dwie części rośliny i ... "posadź" ją :)

How it grows?

Build your own model of a vegetable crop. Show your kids which part of a vegetable grows in the soil and which one above its surface. Prepare a planter with a corrugated and brown paper - you can paint a white A4 paper, too. Download a vegetable set (vegetable lower part, vegetable upper part) which contains a carrot, a parsley and a potato plant. Print it, cut it out, glue to a cardboard. Let your kids to colour it. Attach two parts of a plant and ... "plant it" :)

Jak zbudować skrzynkę? How to build a planter?

Wytnij prostokąt z kartonowego pudełka, który będzie dnem skrzynki.
Cut a rectangular piece out of a corrugated paper box for a bottom of a planter.
Wytnij jeszcze dwa elementy o tej samej szerokości co dno skrzynki. Zegnij je w dolnych częściach, lub od razu znajdź zgięty kawałek, z którego wytniesz te elementy. Przyklej zagiętą część do dołu skrzynki.
Then cut two pieces of the same width as a bottom of a planter. Fold their down parts or find an already folded piece to cut these elements. Glue the folded part to a bottom part of a planter.
Wykorzystaj barwiony papier lub papier do drukarki aby przygotować warstwę "gleby". Jeśli nie jest wystarczająco sztywna - sklej dwie części takiej samej szerokości.
 Use a colour paper or paint a plain photocopy paper to prepare a "soil" layer. If it's not thick enough - glue together two pieces of the same width.


Zegnij w dół boki elementu. W środkowej części wykonaj kilka 4cm nacięć za pomocą noża do kartonu. Przyklej zgięte części do boków skrzynki. Jeśli warstwa "gleby" zwiesza się, zrób podpórki, możesz użyć nawet wykałaczek.
Fold both sides of the element downwards. Make some 4 cm long cuts with the x-cut knife in the middle part.Glue folded parts to the side parts of a planter. If the "soil" layer hangs down, make a support, you can even use a toothpick.


Najważniejszą częścią tej zabawy jest pytanie "jak to rośnie?" i "którą część tego warzywa możemy zjeść?"

The most important part of this activity is the question" how it grows?" and "whch part of this vegetable we can eat?"