środa, 21 stycznia 2015

Zestaw do zrobienia kartki na Dzień Babci i Dzień Dziadka

Zestaw do zrobienia kartki na Dzień Babci i Dzień Dziadka

Zestaw dla dzieci do wykonania kartki na Dzień Babci i Dzień Dziadka zawiera kontury kształtów do wycięcia. Dzięki zestawowi dzieci mogą własnoręcznie (lub z pomocą opiekunów) wykonać kartkę dla bliskich.Wśród przygotowanych kształtów znajdują się płatki, liście, tabliczki, serce i tulipan. Za ich pomocą można stworzyć szablony ze sztywnego papieru.Takie szablony pomogą przy wycinankach z kolorowych papierów, można ich użyć też do narysowania konturów na kartce i pokolorowania.

Zestaw zawiera kontury często wykorzystywanych do laurek elementów. Zestaw nie jest ozdobiony, nie sugeruje też gotowych układów. Poszczególne elementy można wyciąć lub odrysować, zestawiać ze sobą w dowolny sposób.Dzieci układając wycięte fragmenty tworzą własne kompozycje i pobudzają swoją kreatywność.

Życzę udanej zabawy.

Zestaw do wydrukowania jest darmowy.  Pobierz stąd zestaw

Do przygotowania kartki na Dzień Babci i Dzień dziadka potrzebne są:
arkusze papieru A4, sztywny papier, kolorowe papiery, nożyczki, kredki i/lub mazaki, ołówek, klej.
Młodszym dzieciom trzeba pomóc w wycinaniu fragmentów i przygotować im sztywne szablony.
Sztywne szablony są użyteczne, ponieważ można je wielokrotnie zastosować przy wycinaniu z różnych kawałków ozdobnego papieru.

1. Zaczynamy od wydrukowania zestawu.
2. Wybieramy kształty i wycinamy je. Wycięty kształt kładziemy na sztywnym papierze, odrysowujemy go i wycinamy. W ten sposób powstaje szablon.


3. Przygotowany szablon kładziemy na kolorowym papierze i odrysowujemy. Jeżeli potrzebujemy więcej elementów tego samego rodzaju - wystarczy kilkakrotnie zgiąć papier i - dzięki temu - wyciąć kilka sztuk na raz.

4. Dzieci układają i przyklejają wycięte elementy, mogą też użyć szablonów do odrysowania kształtów, a następnie pokolorowania ich.


National Grandparents Day Card Set.


This National Grandparents Day Card Set for kids contains the cut out templates. With this set kids can make a DIY card by themselves or with a little help of someone older. The set is composed of shapes of petals, leaves, labels, a heart and a tulip. You can prepare stencils of paperboard. Such stencils will be a great help while making easy paper cuttings from colourful papers. You can use them to outlining shapes (and colouring after that), too.

This set includes the contours of popular greeting cards' elements. The set is not decorated and it does not suggest ready made arrangements. You can cut out, outline and set each of these elements freely. Kids set cut elements makingtheir own compositions what stimulates their creativity.

Have fun!

This National Grandparents Day Card Set is free. You can download it from here.

What you need for making a DIY card for grandparents is: A4 size paper, a paperboard, some colourful papers, a pair of scissors, crayons and/or markers, a pencil, a glue.
Younger kids needs some help while using scissors and preparing stencils from paperboard.
Paperboard stencils are useful, because you can use them several times.

1. Lets start from printing out the set.
2. Choose shapes and cut them out.
3. Place the cut out shape on a paperboard, outline it and cut it out. That's how you make a stencil.
4. Place a stencil on colourful paper and outline it. If you need more than one element of the same kind, fold the paper several times and cut it.
5. Kids arrange and glue elements, they can use stencils to outline the shapes and colouring them.

sobota, 10 stycznia 2015

Szablon płatków śniegu. Free snowflake template.

Szablon płatków śniegu.  Free snowflake template.

 Czasami dzieci wręcz nie mogą się doczekać pierwszego śniegu. Kiedy się topi, czekają na następny.
Możesz skrócić ich oczekiwanie proponując zabawę z papierem. Wycinanie papierowych płatków śniegu rozświetli pochmurne dni.
 Sometimes kids just can't wait for the first snow. When it melts, thy're waiting for the next snowfall.
You can help them to short the waiting with paper activity. Making their own paper snowflakes will brighten the cloudy days.

Pobierz stąd szablon. Wydrukuj szablon płatków śniegu.
Download snowflake template. Print the snowflake template out.
 

Wybierz odpowiadający Ci szablon. Wytnij trójkąt.
Choose the template you like. Cut out the triangle.

Przygotuj kartkę A4. Zegnij papier, by utworzyć duży trójkąt. Odetnij pozostałą część i zachowaj, np. na notatki, czy listę zakupów.
Prepare A4 size paper. Fold the paper to get a big triangle. Cut the rest of paper and leave it for notes, shopping list, etc.

Zegnij duży trójkąt na pół.
Fold the big triangle in half.


Chwyć prawą część i zegnij w 1/3 figury.
Take the right side and fold in 1/3 of the figure.

Chwyć lewą część i zegnij tak, jakby owijając już zagiętą prawą część.
Now take the left side and fold it in a way like you wanted to wrap the already folded right side.

Należy dokładnie wykonać zagięcia, by obie części przylegały do siebie.
You have to be thorough while folding - both sides must accurately fit to each other.


Otrzymujemy rożek z 'rogami'. Odwracamy go na drugą stronę i obcinamy rogi wzdłuż linii papieru.
Now you've got a cornet with 'horns'. You have to turn it on back side and cut out the 'horns' along the paper line.

Weź szablon. Przyjrzyj się, czy któraś z szarych części styka się z ciemną linią, jeśli tak wytnij ją ostrożnie pozostawiając ciemniejszy pasek.
To ważne, ponieważ oznacza miejsce, w którym nie można przeciąć zagiętego papieru.

Take a template. Pay attention whether some of the grey lines stick to darker one, if so cut it carefully leaving the darker stripe.
It's important, because it shows the site of the folded paper which can't be cut.
 

Połóż szablon na papierze i odrysuj go.
Place the template on a paper and draw a contour.

Tnij wzdłuż linii. Ostrożnie rozłóż wycinankę.

Cut along lines. Carefully unfold the shape.

poniedziałek, 5 stycznia 2015

Darmowy szablon figurek na Święto Trzech Króli - wycinanka i kolorowanka dla dzieci. Free printable Three Wise Men stands for kids.

Darmowy szablon figurek na Święto Trzech Króli - wycinanka i kolorowanka dla dzieci.

6 stycznia, z kolorowymi paradami i spotkaniami rodzinnymi, wpisuje się w okres Świąt Bożego Narodzenia. Święto, chociaż ma religijny charakter, w  wielu państwach stało się popularnym, kulturowym wydarzeniem. Kościół katolicki przywołuje legendę Trzech Króli, którzy podążali za Gwiazdą Betlejemską, aby zanieść prezenty narodzonemu Jezusowi.
Trzej Królowie przybyli z nieokreślonego bliżej miejsca na Wschodzie, są znani również pod mianem Trzech Mędrców albo Magów. Tradycja nadała każdemu z nich imię i wyposażyła w charakterystyczny atrybut, cenny dar transportowany w specjalnym pojemniku - cyborium.
Melchior, arabski sułtan, przyniósł złoto.
Kacper, orientalny władca - kadzidło.
Baltazar, nubijski książe z Etiopii - mirrę.

Przygotuj się do dnia Trzech Króli wykonując papierowe zabawki - figurki przedstawiające Trzech Króli.

- wydrukuj każdy szalon na kartce A4,
szablon 1 
szablon 2 
szablon 3 
(do użytku osobistego)
- wytnij go,
- pokoloruj,

- sklej oba końce i załóż spinacz, gdy klej wyschnie możesz zdjąć spinacz.Three Kings Day - paper craft for kids.

With colourful parades and family gatherings, January 6 is keeping with the Christmas holidays spirit.In many countries this religious holiday has become a popular, cultural event.
The Roman Catholic Church refers to the story of Three Kings who followed the star of Bethlehem to bring gifts for the infant Jesus. The Three Kings came from "the East" and they are also known as the Three Wise Man or the Magi (people who were priests, philosophers, and magicians). The tradition named the Three Kings and joined each of them with a specific atribute, a precious gift brought in special container - ciboria. 

Melchior, the Arabic sultan, brought the gold.
Caspar, the ruler of the Orient (Gaspar, Casper or Jasper) - the frankincense.
Balthasar, a Nubian prince from Ethiopia - the myrrh.

Get ready for the Three Kings Day (El Dia de Reyes) with papercraft activity - Free printable Three Wise Men stands for kids.

Free printable Three Wise Men stands for kids.
- print out each template on A4 size paper,

template 1
template 2
template 3 
(for personal use only)
- cut it out,
- colour,
- glue both pieces and attach a paper clip, when glue is dry you can remove a paper clip.

Darmowy szablon korony z papieru na Święto Trzech Króli - wycinanka dla dzieci. Free printable Epiphany crown template.

Darmowy szablon korony z papieru na Święto Trzech Króli - wycinanka dla dzieci.
Wystarczy:
- wydrukować dwie kopie na kartkach formatu A4
tutaj znajdziesz szablon korony,(tylko dla użytku osobistego)

- wyciąć fragmenty korony,


- pokolorować i przyozdobić, mogą to zrobić dzieci lub możemy wyciąć "kamienie" i nakleić kolorowy papier
- połączyć obie części taśmą klejącą i/lub spinaczem, aby można było wyregulować obwód stosownie do obwodu głowy.


Three Kings Day - a paper craft for kids.

Free printable Epiphany crown template.
All you need is to:
- print out two copies on A4 size paper,
download template here (for personal use only)
- cut out crown pieces,
- colour and decorate, let children to do this or you can cut out "gems" shapes and stick colour paper,
- join both pieces by tape and/or paper clip - so you could fit the circumference of the head.